Webdesktop dokumendihalduse koduleht
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Akt
    Asjaajamise ja vara üleandmine-vastuvõtmine
    Europarlamendi valimiste aktid
    Kaeveala ülevaatuse akt
    Maa maksustamishinna määramise aktid
    Rahvaküsitluse korraldamisega seotud aktid
    Teenistusliku järelevalve ja ametiasutuse kontrollaktid
    Valimisjaoskonna komisjoni aktid (alates 2013)
    Valla valimiskomisjoni aktid
    Varade arvestusega seotud aktid
Ametniku haldusakt
    Haldusakt - kaeveluba
    Haldusakt - korraldatud olmejäätmevedu
    Haldusakt - raieluba
    Haldusakt - sundvalduse seadmine
    Haldusakt- projekteerimistingimused
    Haldusakt- tee kasutamisega seotud haldusakt
Kirjavahetus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Käskkiri
Leping
Müügipilet
    Asutus kauplejana
    Juriidiline isik kauplejana
Protokoll
    Noortevolikogu protokoll
    Noortevolikogu valimiskomisjoni protokoll
    Rahvaküsitluste korraldamise komisjon
    Türi valla korruptsioonivastane erikomisjon
    Valitsuse ajutine komisjon
    Valitsuse huvihariduse komisjon
    Valitsuse istung
    Valitsuse jäätmeveo korraldamise komisjon
    Valitsuse komisjon konkursiks Kaunis koduvald
    Valitsuse kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö komisjon
    Valitsuse põhivara hindamise komisjon
    Valitsuse sotsiaalteenuste komisjon
    Valla kriisikomisjon
    Valla valimisjaoskonna komisjon (2009)
    Valla valimisjaoskonna komisjon (alates 2013)
    Valla valimiskomisjon
    Vallavanema alaline komisjon
    Volikogu eelarve- ja arenduskomisjon
    Volikogu eestseisus
    Volikogu haridus- ja noorsookomisjon
    Volikogu istung
    Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon
    Volikogu majandus- ja turvalisuskomisjon
    Volikogu revisjonikomisjon
    Volikogu seltsitegevus- ja maaelukomisjon
    Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sisekontrolli dokumendid
    Sisekontrolli lõpparuanne
Valla valimiskomisjoni otsused
Vallasekretäri valimisjuhised
Volikiri
Volikogu istungi ettevalmistamine
    volikogu istungi informatsioon
    volikogu istungi määruse eelnõu
    volikogu istungi otsuse eelnõu
    volikogu istungi päevakord
Õigusakt
    Valitsuse korraldus
    Valitsuse määrus
    Volikogu määrus
    Volikogu otsus
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale 
dokumendiliigile,  misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide 
määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks 
teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. 

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri 
kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt 
(uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi 
registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi 
registreerimisandmetega. 

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi 
põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on 
põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele 
vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva 
otsinguväljale otsitava märksõna