Akt
    Asjaajamise ja vara üleandmine-vastuvõtmine
    Europarlamendi valimiste aktid
    Kaeveala ülevaatuse akt
    Maa maksustamishinna määramise aktid
    Rahvaküsitluse korraldamisega seotud aktid
    Teenistusliku järelevalve ja ametiasutuse kontrollaktid
    Valimisjaoskonna komisjoni aktid (alates 2013)
    Valla valimiskomisjoni aktid
    Varade arvestusega seotud aktid
Ametniku haldusakt
    Haldusakt - kaeveluba
    Haldusakt - korraldatud olmejäätmevedu
    Haldusakt - raieluba
    Haldusakt - sundvalduse seadmine
    Haldusakt- projekteerimistingimused
    Haldusakt- tee kasutamisega seotud haldusakt
Kirjavahetus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Käskkiri
Leping
Müügipilet
    Asutus kauplejana
    Juriidiline isik kauplejana
Protokoll
    Noortevolikogu protokoll
    Noortevolikogu valimiskomisjoni protokoll
    Rahvaküsitluste korraldamise komisjon
    Türi valla korruptsioonivastane erikomisjon
    Valitsuse ajutine komisjon
    Valitsuse huvihariduse komisjon
    Valitsuse istung
    Valitsuse jäätmeveo korraldamise komisjon
    Valitsuse komisjon konkursiks Kaunis koduvald
    Valitsuse kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö komisjon
    Valitsuse põhivara hindamise komisjon
    Valitsuse sotsiaalteenuste komisjon
    Valla kriisikomisjon
    Valla valimisjaoskonna komisjon (2009)
    Valla valimisjaoskonna komisjon (alates 2013)
    Valla valimiskomisjon
    Vallavanema alaline komisjon
    Volikogu eelarve- ja arenduskomisjon
    Volikogu eestseisus
    Volikogu haridus- ja noorsookomisjon
    Volikogu istung
    Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon
    Volikogu majandus- ja turvalisuskomisjon
    Volikogu revisjonikomisjon
    Volikogu seltsitegevus- ja maaelukomisjon
    Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sisekontrolli dokumendid
    Sisekontrolli lõpparuanne
Valla valimiskomisjoni otsused
Vallasekretäri valimisjuhised
Volikiri
Volikogu istungi ettevalmistamine
    volikogu istungi informatsioon
    volikogu istungi määruse eelnõu
    volikogu istungi otsuse eelnõu
    volikogu istungi päevakord
Õigusakt
    Valitsuse korraldus
    Valitsuse määrus
    Volikogu määrus
    Volikogu otsus
  Volikogu haridus- ja noorsookomisjon Otsi
 Alla  | Järgmine (20) »»» |  Viimane
Reg. nr Toimum. kp Päevakord, teema või pealkiri Fail (alates 05.04.2010)  Kasvav Lisad
1-4.5/43 21.09.2021 Valimiskomisjonide eelnõu 2. Lisaeelarve nr 2. 3. Haridus- ja noorsookomisjoni 4 aasta kokkuvõte ja edasiside, unistused uueks perioodiks. TyriVVK_21_09_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_43.asice (75.1KB) 
1-4.5/42 16.08.2021 1. Kaasava eelarve komisjoni esindajate (1-2) määramine. 2. KOV teenustasemete hinnang 2020. a kohta 3. Koolide ja lasteaedade valmistumine sügiseks - sõnumid koolikorraldusest kogukonnale Covidi valguses 4. Lastekaitse teema arutelu - erakorralise volikogu eelnõude sisu 5. Kohapeal algatatud küsimused TyriVVK_16_08_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_42.asice (75.3KB) 
1-4.5/41 07.06.2021 1. Järvamaa arengustrateegia - elukestva õppe ja noorsootöö osa (lk 15-18) - àrutelu, ettepanekud 2. Türi valla haridusvõrgu praegused ja tulevased väljakutsed - milliseid probleeme on vaja lahendada ja kuidas? 3. Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_07_06_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_41.asice (77.7KB) 
1-4.5/40 17.05.2021 1. Türi valla lisaeelarve 2. Noortevolikogu valimised 3. Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_17_05_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_40.asice (87.1KB) 
1-4.5/39 20.04.2021 1. Türi noortekeskuse põhimäärus 2. Lisarahastuse kasutamine vallas 3. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõud 4. Õppeaasta kevadise lõpetamise korraldusest vallas 5. Rohelise valla rohelised koolid - ideering sisendiks Rohelise valla visioonidokumenti 6. Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_20_04_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_39.asice (205.7KB) 
1-4.5/38 16.03.2021 1. Lasteaia kohatasu arvestus COVID olukorras - eelnõu 2. Muusikakooli tasu arvestus COVID olukorras - eelnõu 3. Kevade kooli põhimääruse muutmise eelnõu (lisatud päevakorda koosolekul) 4. Türi valla vara valitsemise ja kasutamise heakskiitmine - põhikooli ja spordihoone vara vastuvõtmine - eelnõu 5. Türi valla jäätmekava arutamine 6. Info: noortevolikogu valimistest COVID olukorras 7. Kohapeal tekkinud küsimused - koolide toimetulek COVIDi ja distantsõppe olukorras TyriVVK_16_03_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_38.asice (168.8KB) 
1-4.5/37 16.02.2021 1. Noortevolikogu valimistest - vaheülevaade 2. “Türi valla eelarvest sporditoetuste taotlemise ja eraldamise kord” muutmine 3. Noorsooprobleemidest Türi vallas - olukorra arutelu 4. HEV õpilaste õppe korraldamine Türi vallas - ülevaade, arutelu 5. Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_16_02_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_37.asice (158.5KB) 
1-4.5/36 11.02.2021 1.Türi valla noortevolikogu valimiskomisjoni kinnitamine 2. Valimiste ajagraafiku kinnitamine TyriVVK_11_02_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_36.asice (136.7KB) 
1-4.5/35 19.01.2021 1. Noortevolikogu eelnõu volikogusse minev versioon (täpsustunud) 2. Noorte huvihariduse jaotumisest Türi vallas, suunad 3. Töötervishoid haridusasutustes, vaktsiinid haridustöötajatele - arutelu ka uue viiruse valguses 4. Uut hariduselu töökorralduses 5. Türi valla ja Paide linna vahelise piiri muutmise algatamisega mittenõustumine (Röa küla) TyriVVK_19_01_2021Haridus_ja_noorsookomisjon_35.asice (194.5KB) 
1-4.5/34 15.12.2020 1. Noortevolikogu eelnõu uuema versiooni ülevaatamine, ettepanekud 2. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 3. Türi valla eelarve 2021 4. Kohapeal tekkinud küsimused 5. Türi Ühisgümnaasiumi valduses oleva Türi vallale kuuluva vara valduse üleandmine - Türi loomemaja 6. Huvihariduse kava ja tegevuskava uueks perioodiks TyriVVK_15_12_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_34.asice (176.1KB) 
1-4.5/33 17.11.2020 1. Noortevolikogu määruse arutelu 2. Türi valla laenude refinantseerimise plaan 3. Lisaeelarve (III) 4. Arengukava 2021-2025 menetlemisest 5. Info: korterelamute rekonstrueerimise toetuse plaan TyriVVK_17_11_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_33.asice (172KB) 
1-4.5/32 20.10.2020 1. Kevade kooli tegemistest ja majas uute teenuste arendamisest 2. Türi valla loomemaja idee arengutest, ettepanekud 3. Türi valla lisainvesteeringute (riigilt summas 620 000) kasutamise arengutest 4. Info: Väätsa Tervisekompleksi ühendamine TSKLiga TyriVVK_20_10_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_32.asice (156.8KB) 
1-4.5/31 15.09.2020 1. Lühidalt Türi põhikooli uuest õppehoonest 2.Laenu võtmine – eelnõu 3. Lisaeelarve II – eelnõu 4. Türi valla arengukava - laekunud ettepanekutest 5.Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_15_09_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_31.asice (136.9KB) 
1-4.5/30 11.08.2020 1. Kaasava eelarve komisjoni esindajate määramine (1-2) 2. Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2018 otsuse nr 27 „Suunised Türi valla koolivõrgu korrastamiseks ning Türi valla koolide õppepindade optimeerimiseks“ punkt 1 alapunkt 2 kehtetuks tunnistamine ning valla vara valduse üleandmine 3. Motivatsioonipaketi kujunemise hetkeolukorrast, ettepanekuid motiveeriva palgasüsteemi loomisek 4. Haridus- ja noorsootöö valdkonna tööpakkumistest Türi vallas - info 5. Türi valla arengukava 2021-2025 eelnõu - arutelu ja ettepanekud 6. Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_11_08_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_30.asice (187KB) 
1-4.5/29 16.06.2020 1. Majandusaasta aruanne 2. Tutvustame uut osakonnajuhti Kaia Iva 3. Investeeringutoetuse kasutamiseks objektide kinnitamine 4. TALISe uuringust 2. Cumulus Consultingu analüüsi järgne arutelu ja ettepanekute analüüs - materjalid leitavad valla kodulehelt 5. Cumulus Consultingu analüüsi järgne arutelu ja ettepanekute analüüs 6. Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_16_06_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_29.asice (146.3KB) 
1-4.5/28 19.05.2020 1. Türi valla haridusvõrgu korrastamise arutelu Cumulus Consulting OÜ analüüsi põhjal – ühiskomisjon 2. Türi valla 2020. a. lisaeelarve – ühiskomisjon 3. Türi Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 31 „Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord“ muutmine 4. Lisaeelarve - ettepanekud komisjonist 5. Haridusvõrgu analüüsi tagasiside TyriVVK_19_05_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_28.asice (410.9KB) 
1-4.5/27 17.03.2020 Lasteaia kohatasu maksmine eriolukorra ajal TyriVVK_17_03_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_27.asice (211.8KB) 
1-4.5/26 18.02.2020 1. Väikese maja tulevikuplaanidest - tuur keldrist pööninguni 2. Türi valla stipendiumi statuut 3. Türi lasteaia põhimäärus 4. Türi valla haridustöötajate motivatsioonipaketi turundamine, eesmärgid TyriVVK_18_02_2020Haridus_ja_noorsookomisjon_26.asice (243.8KB) 
1-4.5/25 21.01.2020 1. Türi valla teehoiukavast Türi valla 2020. aasta eelarve (II lugemine), ettepanekud (22.01) 2. Türi põhikooli uue hoone ja spordihoone ehituses kulgemisest 3.Türi valla haridustöötajate motivatsioonipakett, jätkuarutelu 4. Kohapeal tekkinud küsimused TyriVVK_Haridus_ja_noorsookomisjon_21_01_2020Nr25.asice (408KB) 
1-4.5/24 10.12.2019 1. Türi valla 2020. aasta eelarve I lugemine 2. Laupa Põhikooli põhimäärus 3. Kohapeal tekkinud küsimused Haridus_ja_noorsookomisjonNr24.pdf (112.5KB)
 Üles | Järgmine (20) »»» |  Viimane